Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Договор за кредит по време на COVID-19

На 13.03.2020 г. на територията на Република България с решение на Народното събрание беше обявено извънредно положение. Последва и приемане на Закон за мерките и действията по време на извънредното приложение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. /ЗМДВИП/Законът бе приет от Народното събрание на 20.03.2020 г., беше подпечатан с официалния печат на Народното събрание и бе обнародван в ДВ, бр. 28/ 24.03.2020 г. с указ № 71 на Президента на Република България. В ДВ. бр. 34/ 09.04.2020 г. с указ № 71 на Президента на Република България е обнародван и Закон за изменение и допълнение на ЗМДВИП.

Съгласно § 52 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното проложение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., законът влиза в сила от 13.03.2020 г., с изключение на изчерпателно изброени разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в Държавен вестник, и се прилага до отмяна на извънредното положение.

Съгласно чл. 6 от закона, до отмяната на извънредното положение, не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Цитираната разпоредба не попада сред изброените, влизащи в сила от обнародването на закона, следователно има действие за периода 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение.

Посочената разпоредба обхваща всички частноправни субекти, в това число и банковите институции и се прилага и за договорите за кредит, сключени с физически или юридически лица.

С § 5. на обнародвания закон за изменение и допълнение на ЗМДВИП, разпоредбата на чл. 6 от закона, бе изменена, като се ограничи приложеното й поле до задължения на частноправни субекти, произтичащи от договори за кредит и други форми за финансиране, предоставени от банкови и финансови институции по по чл. 3 от ЗКИ. Текстът на разпоредбата, придоби следния вид:

“Чл. 6. До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.“

Що се отнася до възможността за налагане на мораториуми върху плащанията по банковите кредити, съгласно дадените насоки от Европейския банков орган, Българка Народна Банка (БНБ) утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Повече за възможностите за отсрочване на задължения, произтичащи от договори за кредит може да научите от статията ни:

Мораториум върху плащанията по банкови кредити

Learn More

С текста на Закон за мерките и действията по време на извънредното проложение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. може да се запознаете на следния адрес:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. може да се запознаете на следния адрес:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147391

С прессъобщението на БНБ, може да се запознаете на следния адрес:

https://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20200403_BG

С насоките на Европейския банков орган, може да се запознаете на следния адрес:

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

1