Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Компенсации на работодателите „60 на 40“

В официалния раздел на бр. 31 на ДВ от 01.04.2020 г. е обнародвано Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ПМС 55)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОМПЕНСАЦИИТЕ?

„Компенсации“, по смисъла на цитираното ПМС 55, са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или при въвеждане на непълно работно време поради обявено извънредно положение.

Компенсациите са целеви и тяхното разходване от работoдателите по начин, различен от предвидения, а именно за възнаграждение на предвидената група работници и служители, влече след себе си санкция, а именно: връщане на изплатените компенсации.

КОИ РАБОТОДАТЕЛИ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЯ?

За работодатели, преустановили работа въз основа на заповед на държавен орган, кандидатстващи за компенсации по реда на чл.1, ал.1 от ПМС №55/30.03.2020 г. (например на основание Заповед № ЗД-01-124/13.04.2020г. на Министъра на здравеопазването).

Тази група работодатели са, тези, чиято дейност е пряко засегната от наложените мерки и по време на извънредното положение, като е преустановена изцяло или отчасти. Тяхната икономическа дейност, следва да попада в някоя от изчерпателно изброените:

 • Търговци на дребно, с изключение на: търговия с автомобили и мотоциклети; в специализирани и неспециализирани магазини, предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; с лекарства и други фармацевтични стоки; с медицински и ортопедични стоки; на открити щ
 • Щандове и пазари; извън търговски обекти;
 • Друг пътнически сухопътен транспорт (49.3 от КИД 2008) и пътнически въздушен транспорт;
 • Хотелиерство;
 • Дейност свързана с ресторанти и заведения за бързо обслужване; питейни заведения;
 • Прожектиране на филми;
 • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
 • Организиране на конгреси и търговски изложения;
 • Предучилищно образование (частен сектор);
 • Артистична и творческа дейност; Други дейности в областта на културата;
 • Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;
 • Поддържане на добро физическо състояние;
 • Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето.

За работодатели, преустановили работа на основание чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда (преустановяване на работа по време на извънредно положение) ИЛИ За работодатели, установили непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от Кодекса по труда (въвеждане на непълно работно време при обявено извънредно положение)

За тази група работодатели, които биха могли да получат компенсация, предметът дейност е ирелевантен. Единственият критерий във връзка с предмета на дейност е въведен за очертаване на кръга на работодатели, които са изключени от възможността да получат компенсации, а именно в секторите, съгласно КИД 2008, както следва А – “Селско, горско и рибно стопанство”, К – “Финансови и застрахователни дейности”, О – “Държавно управление”, Р – “Образование”, Q – “Хуманно здравеопазване и социална работа”, T – “Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление” и U – “Дейности на екстериториални организации и служби”.

Работодателите, обаче трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са издали заповед за преустановяване на работа на основание чл. 120в, ал. 1 от КТ или със заповед да са установили непълно работно време по реда на чл. 138а, ал. 2 от КТ,
 • Приходите да са намалели с най – малко 20 %.

По отношение на установяването на спада в приходите, законодателят е въвел различен релевантен сравнителен период, в зависимост от датата на регистрация на работодателите, както следва:

– за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

– за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

НАЛИЦЕ ЛИ СА ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВОРЯТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ?

Съгласно чл. 2, ал 1 от ПМС 55, работодателите, чиято дейност е преустановена, поради предприетите мерки в рамките на извънредното положение, следва да отговорят и на следните условия:

 1. Да бъдат местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 1. Да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 1. Да не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 1. Да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 1. Да не прекратят трудови договори на работници и служители на на следните основания: при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; при намаляване на обема на работата; при спиране на работа за повече от 15 работни дни през периода, за който им се изплащат компенсации;
 1. Да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Според обявената на електронната страница на Агенция по заетостта процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации, посочените изисквания са приложими и за двете групи работодатели. Процедурата може да откриете на следния адрес:

https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА КОМПЕНСАЦИЯТА?

Компенсациите са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорцио­нално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Работодателите от своя страна следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите (арг. чл. 1, ал. 8 от ПМС 55). Дължимите от осигурителя осигурителни вноски се превеждат от Националния осигурителен институт. Решението осигурителните вноски, дължими от осигурителя да са за сметка на държавния бюджет, е обективирано в § 11 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., обнародван в ДВ. бр. 34 от 09.04.2020 г.

ИМА ЛИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ПЛАЩАТ КОМПЕНСАЦИИ?

Компенсации не се изплащат за:

1. работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;

2. работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

3. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

ИМА ЛИ СРОК, В КОЙТО МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ И ПРЕД КОГО?

Срокът за кандидатстване е от до 21.04.2020 г. включително.

Документите се изпращат/подават в Дирекция „Бюро по труда”, на чиято територия осъществяват дейност.

Документите се изпращат по:

електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ – препоръчително, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;

– с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, като се прилага и на електронен носител списъка на работниците/служителите за които се заявява изплащане на компенсации;

– при невъзможност за подаване на документите по дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител. Заедно с документите се предоставя на електронен носител списъка на работниците/служителите за които се заявява изплащане на компенсации.

Oбърнете внимание, че съгласно обявената от Агенция по заетостта процедура документите, изпратени чрез /ССЕВ/ се считат за получени с отварянето им, за което подателят получава обратна информация автоматично. Документите, получени по електронен път след 17:00 ч. се входират в деловодната система на следващия работен ден. За приети в срок се считат подадените до 17,00 ч. документи в последния ден от определения срок за прием на заявления, което за последния ден се удостоверява с часа на подаване на документите в ССЕВ.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ?

Всички работодатели следва да подадат заявление по образец, в което с а инкорпорирани и исканите декларации, списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсация и на електронен носител по образец, заверен препис от заповеди за преустановяване на дейност или промяна на работно време, а за втората група работодатели и документи, установяващи спада в приходите.

Всички образци на необходимите документи, по смисъла на чл. 6 от ПМС 55, ведно с указания за попълване може да откриете на страницата на Агенция по заетостта, достъпна на следния линк:

https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

Обърнете внимание, че освен наказателна отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства, в чл. 9, ал. 1 от ПМС 55 e предвидено, че при подобно нарушение се възстановят изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване. Компетентен да следи за изпълнение на декларираните ангажименти е Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Надяваме се настоящата статия да Ви е била полезна! Препоръчваме да се запознаете със съдържанието на ПМС 55 на следния електронен адрес:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147260

За повече информация във връзка с преустановяване дейността на предприятията и намаляване на работното време в извънредно положение прочетете

„Организиране на дейността на предприятията“

тук

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

7
Свързани статии