Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Мораториум върху плащанията по банкови кредити

Във връзка с пандемията COVID-19, Европейският банков орган издаде насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02). Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните в Европейския банков орган (ЕБО) насоки и предостави срок на търговските банки да предложат единен проект на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка с извънредната ситуация COVID-19.

На 10.04.2020 г. Българска народна банка обяви, че управителният съвет на банката е утвърдил представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно обявеното на страницата на народната банка, след утвърждаването му документът представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02).

Какво представлява процедурата?

Облекчаващ механизъм за обслужване на договори за кредит, като се предвижда възможност за отсрочване и уреждане на задължения на кредитополучатели, засегнати от мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

Кой може да се възползва от процедурата за отсрочване и уреждане на задължения?

Кредитополучатели – клиенти на банки или техни дъщерни дружества – финансови институции, които отговорят едновременно на следните условия:

  • Да имат или да очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и техните последици;
  • Към 01.03.2020 г. задълженията им да са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни;
  • Изрично да заявят, че желаят да се възползват от облекченията, предлагани от съответната банка или дъщерно дружество на банка – финансова институция.

Кои банки прилагат механизмите?

Търговските банки, които са приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения. Банките следва да са завили изрично си желание за прилагането му пред АББ. На своята интернет страница те следва и публично да обявяват предлаганите от тях облекчения, както и в банковите им салони или по друг подходящ начин. Обявленията се считат за отправени до всичките клиенти на съответната банка и в тях следва да е посочен и редът, по който конкретната банка ще договоря отсрочването на задълженията, както и началният момент, от който ще бъде прилаган. Редът за отсрочване на всяка банка следва да е преминала през изрично одобрение на БНБ. Освен търговски банки, подобно отсрочване може да се извърши и финансови институции, които са дъщерни дружества на банки по описания ред.

Кои задължения могат да бъдат отсрочени?

Задълженията следва да произтичат от договори, сключени преди 31.03.2020 г. Отсрочването може да обхване всички изискуеми суми или само главница. Непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части след изтичане на периода на отсрочване – гратисния период, съгласно приложимия механизъм на отсрочване, освен ако изрично е предвидено друго в приложимия механизъм. Задълженията могат да бъдат непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.

Какъв е гратисният период?

Задължения се отсрочват за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020 г. Крайната дата може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.

Има ли срок, до който може да се подават искания за отсрочване?

Отсрочване може да поиска всеки клиент, който отговаря на изискванията по т. 1, най- късно до 22.06.2020 г., а кредиторът трябва да е взел решение до 30.06.2020 г. Датата, на която е направено искането, не променя общия времеви обхват на посочения по – горе гратисен период.

Допуска ли се възможност за отказ от ползване на предоставения гратисен период?

Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

Какви са механизмите за отсрочване на задълженията?

Предвидени са три различни механизми, като изборът се извършва по взаимно съгласие на страните, а именно:

Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за период до 6 месеца

– Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

– Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период по т. 3.1, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

– Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

Механизъм № 2, приложим за револвиращи продукти

– Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

– Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора.

– След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти

– Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

– Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

– За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

Изброените възможности в механизма се прилагат поотделно към посочените в тях кредитни продукти.

Възможно ли е да се договорят други схеми на отсрочване?

Кредиторите могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване, както и други облекчения.

За да се запознаете със съобщението на БНБ и утвърдения Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г., може да посетите следния адрес:

https://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20200410_BG

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

4