Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Организиране на дейността на предприятията.

Съгласно чл. 7 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. работодателите и органите по назначане могат:

  • В зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.
  • Да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

Съгласно законодателното решение, работодателят може едностранно да реши, дали служителите / работниците да работят дистанционно – от дома си или да предоставят до една втора от годишния им отпуск.

В Кодекса по труда, законодателят е предвидил и нови разпоредби, които са приложими само при извънредно положение, а именно:

  • Предвижда се възможност за работодателят, чрез издаване на заповед да преустанови работата на предприятието, част от предприятието или по отношение на отделни работни и служители. Това преустановяване може да трае по време на извънредното положение или за по – кратък срок. (арг. Чл. 120в от КТ) За този период работодателят е длъжен да не допуска работниците и служителите до работните им места. За времето на преустановяване на работа, работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение. (арг. Чл. 267а от КТ)
  • В случай, че не е преустановена дейността, то работодателят може да въведете непълно работно време. (арг. Чл. 138а, ал. 2 от КТ)
  • Платен отпуск при преустановена работа на предприятието, работодателят може да предостави платения годишен отпуск на работния или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. (арг. Чл. 173а от КТ) Времето на платения отпуск се брои за трудов стаж.
  • Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск, като времето ще бъде зачетено за трудов стаж, при обявено извънредно положение по искане на:

1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;

5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

„Компенсации на работодателите 60 на 40“

Работодателите, които са издали заповед за преустановяване на дейността по реда на чл. 120в от КТ или със заповед са въвели непълно работно време по реда на чл. 138а от КТ имат право да получат компенсация, с оглед запазване трудовата заетост. За да се запознаете с допълнителна информация, включително и по отношение на другите изисквания, на които следва да отговорят работодателите, за да получат компенсация, можете да прочетете информационна ни статия

достъпна тук

Надяваме се информацията да Ви е била полезна. За да се запознаете с цялото съдържание на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., може да кликнете тук: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

2
Свързани статии