Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Правораздаване по време на COVID-19

С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. на територията на Република България бе обявено извънредно положение до 13.04.2020 г. С последващо решение, обнародвано в Държавен вестник на 07.04.2020 г. срокът на извънредно положение, бе удължен до 13.05.2020 г.

На 15.03.2020 г. на извънредно заседание Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет /ВСС/ на Република България взе решение да бъде преустановено разглеждането на почти всички видове дела в съдилищата в страната за периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. Следва да бъде отбелязано, че към момента на вземане на решението за срока, в който делата няма да се разглеждат, извънредното положение бе обявено до 13.04.2020 г. Към настоящия момент, съдийската колегия на ВСС не се е произнесла, дали дела няма да се гледат в рамките на продълженото извънредно положение, а именно за периода 13.04.2020 г. – 13.05.2020 г.

Изключенията на делата, които ще бъдат разглеждани, представляват неотложни случаи като са предвидени необходими мерки за безопасност и физическият контакт и присъствие са ограничени до минимум.

КОИ СА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА:

Наказателни дела

 • Вземане на мярка за неотклонение в досъдебното производство – чл. 64 от НПК;
 • Съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство – чл. 65 от НПК;
 • Последици от неизпълнение на мярката за неотклонение – чл. 66 от НПК;
 • Мерки за защита на пострадало лице – чл. 67 от НПК;
 • Отстраняване на обвиняем от длъжност – чл. 69 от НПК;
 • Настаняване за изследване в психиатрично заведение – чл. 70 от НПК;
 • Мерки за обезпечаване на глоба, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата – чл. 72 от НПК;
 • Мерки за обезпечаване на гражданския иск – чл. 73 от НПК;
 • Произнасяне по мерките за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда – чл. 270 от НПК;
 • Разпит на обвиняем пред съдия – чл. 222 от НПК;
 • Разпит на свидетел пред съдия – чл. 223 от НПК;
 • Предложение за прилагане на принудителни медицински мерки – чл. 427 от НПК;
 • Делата по Раздел II от Закона за здравето;
 • Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;
 • Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
 • Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
 • Дела по чл. 355 от НК за нарушаване на наредба, издадена против разпространяване и появяването на заразителна болест по хората;
 • Процесуалните действия в досъдебното производство – вземане на материал за сравнително изследване (чл. 146 от НПК), освидетелстване (чл. 158 от НПК), вземане на решение за претърсване и изземване (чл. 161 от НПК), обиск (чл. 164 от НПК), задържане и изземване на кореспонденция (чл. 165);
 • Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от НПК;
 • Делата срещу спекулата по време на извънредното положение (чл. 225, ал. 6 от НК);
 • Делата срещу разпространяващите неверни данни или заблуждаваши знаци за помощ, залополука или тревога (чл. 326, ал. 2 от НК).

Граждански и търговски дела

 • Дела за упражняване на родителски права (само относно привременни мерки по чл. 127 от СК);
 • Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
 • Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
 • Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
 • Делата за обезпечаване на доказателства;
 • Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК.

Административни дела

 • Делата за предварително изпълнение на административните актове (чл. 60 от АПК)
 • Делата за спиране на изпълнение на административни актове (чл. 166 от АПК);
 • Делата за разкриване на данъчна и осигурителна информация (чл. 75 от ДОПК);
 • Делата за спиране изпълнението на ревизионен акт от съда (чл. 157 от ДОПК);
 • Делата за задържане на лица от органите на МВР (чл. 72 от ЗМВР);
 • Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
 • Делата за обезпечаване на доказателства;
 • Делата по защита срещу неоснователни действия на администрацията по Глава ХV от АПК.
 • Делата по обжалване на заповеди за дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия

Отсрочването на висящи дела следва да предхожда насрочването по новообразувани дела.

Първоначално бе взето решение, по делата, които не попадат в цитираните изключенията, заседанията да бъдат отсрочени по възможност преди съдебната ваканция. Последва второ решение, взето на 07.04.2020 г., с което е уточнено, че отсрочването на висящите дела, следва да предхожда насрочването на новообразуваните дела.

Съдилищата няма да бъдат в съдебна ваканция през 2020 г.

Това реши Народното събрание, приемайки Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. В § 14 е предвидено, че през 2020 г. съдилищата няма да бъдат в съдебна ваканция от 15 юли до 1 септември.

Нови дела ще се образуват.

Взетото решение да не се образуват дела по депозирани книжа, иницииращи съдебни производства бе отменено с решение от 07.04.2020 г., като е възложено на административните ръководители да създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители, и служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради.

Изготвените и подписани съдебни актове се вписват.

Изменено е и решението изготвените съдебни актове по време на извънредното положение да се предават, а резултатите по тях да се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение. Взетото на 07.04.2020 г. гласи: „..изготвените и подписани съдебни актове могат да се предават за вписване в съответните книги и присъединяване към деловодната програма. При възможност изготвените съдебни актове могат да бъдат публикувани на интернет страницата на съдилищата, като съобщения до страните не се изпращат за времето на извънредно положение“.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪДЕБНИ КНИЖА

Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, за периода на обявеното извънредно положение. Изключение правят гореизброените производства, като при тях призоваването и връчването на книжа, ще бъде по телефон или по електронен път.

Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път, тъй като се забранява достъпът в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени дела, които са посочените по-горе изключения и подлежат на разглеждане. Справките по дела се извършват само по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

Всички административни услуги ще бъдат извършвани на принципа „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда, което ще бъде непрекъснато обезпечено с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. Включително и ще бъадт издавани свидетелства за съдимост на съответното място, а няма да са само по електронен път, както прие Висш съдебен съвет е началото.

ЗАБРАНЯВА СЕ ДОСТЪПЪТ ДО СЪДЕБНИТЕ СГРАДИ

Освен това, се забранява достъпът и на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители, служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административните ръководители на органите на съдебна власт.

Органите на съдебна власт ще публикуват на официалните си електронни страници информация относно създадената организация в условията на работата им по време на обявеното извънредно положение. Ще бъдат утвърдени графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители, и служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради. За производствата, които ще бъдат разглеждани, съдилищата ще организират ползването на съдебна зала в най-голяма близост до входовете на съдебните сгради и ще бъдат осигурени всички необходими предпазни мерки и средства.

Ограничават се и нотариалните производства до провеждането само на неотложни такива при спазване на всички здравно-хигиенните изисквания за предотвратяване разпространението на вируса. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

За повече информация във връзка с нотариалните производства Ви съветваме да се запознаете с информационната ни статия „Ограничават се нотариaлните призводства по време на извънредното положение“

Learn More

Спират ли да текат процесуални и материални срокове?

С цел максимална защита на интересите на всички субекти, в новоприетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се прие, че до неговата отмяна спират да текат давностни, процесуални и други срокове.

Повече за сроковете, които спират да текат по време на извънредното положение, можете да се информирате тук:

Learn More

Спират се и всички публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение същите ще бъдат насрочвани наново, като няма да се дължат нови такси и разноски. Забранява се и налагането на запори на сметки на физически лица и лечебни заведения.

Повече информация за индивидуалните принудителни производства по време на извънредното положение:

Learn More

Надяваме се, че статията Ви е била полезна! За да се запознаете със Решенията на Висшия съдебен съвет, моля посетете следните адреси:

http://www.vss.justice.bg/page/view/104970

http://www.vss.justice.bg/page/view/104991

С решенията на Народното събрание за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, както и решението за удължаване срока на извънредно положение може да се запознаете на следните адреси:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=146931

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147369

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

1