Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Работодателите могат да възлагат надомна работа на своите работници и служители

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република Бългрия, Народното събрание прие, че Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване могат да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

При възможност от страна на работника или служителя да полага труд и да изпълнява служебните си задължения от своя дом или от разстояние, работодателят или органът по назначаване, може по своя преценка да възлага надомна работа без съгласието на работника/служителя. Това разрешение е прието за всички случаи, при които съществува такава възможност, като преценката остава за работодателя. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

Сходна е и ситуацията с учителите и педагозите: Учителите и педагогическите специалисти осъществяват обучението и подкрепата за личностно развитие в рамките на трудовото си правоотношение, без да е необходимо сключване на споразумения по чл. 119 от Кодекса на труда, като осигуряват в дома си или избрано от тях друго помещение извън училището работно място и използват необходимото технологично оборудване. За изпълнение на задълженията си от разстояние педагогическите специалисти получават трудовото си възнаграждение, уговорено по трудовото правоотношение. (Научете повече тук)

Като друга мярка с цел облекчаване на бизнеса, прилагането на която също зависи само и единствено от решението на работодателят е, че последният може да предоставя до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

Надяваме се, че статията Ви е била полезна! Закон за мерките и действията по време на извънредното положенение можете да намерите тук.

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

0