Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Съставяне и обявяване на ГФО. Подаване на данъчни декларации и внасяне на дължимия данък.

Срокът за изготвяне на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади по глава седма от Закона за счетоводството и обявяването им в Търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел (ТР и РЮЛНЦ) е изменен с § 33 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действия по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. /ЗМДВИП/, както следва:

до 30 септември 2020 г. – за всички търговци, включително едноличните търговци, подлежащи на задължителен финансов одит и всички юридически лица с нестопанска цел, предегистрирани в ТР и РЮЛНЦ до 31.05.2020 г. Останалите предприятия следва да ги обявяр чрез икономическо издание или чрез интернет. (арг. чл. 38, ал. 1, т.1, 2 и 3 ЗСч)

до 30 юни 2020 г. – за всички предприятия, които не са осъществявали дейност пред 2019 г. (арг. чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.

до 30 юни 2020 г. – Юридически лица, извършващи хазартна дейност следва да подадат годишните си финансови отчети пред ТД на НАП. Промяната на този срок е извършена с § 25 от от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действия по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. е предвидена възможност през 2020 г. при съставяне на годишните финансови отчети за 2019 г. подписите по чл. 25, ал. 2 и 4 от Закона за счетоводството да бъдат електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

В случай, че подлежите на задължителен или добровелен одит, когато всички подписи върху годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни подписи, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху годишния финансов отчет и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

С § 25 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗМДВИП, до 30.06.2020 г. е удължен срока за:

 • Подаване на Годишната данъчна декларация за 2019 г. (чл. 92 от ЗКПО);
 • Внасяне на корпоративен данък за 2019 г. (чл. 93 от ЗКПО);
 • Внасяне на данъка върху разходите за 2019 г. (чл. 217 от ЗКПО);
 • Деклариране на помощите и спомагателната дейност от юридически лица, извършващи хазартна дейност за 2019 г.(чл. 219, ал. 4 от ЗКПО);
 • Внасяне на алтернативния данък върху стойността на приходите от помощната и спомагателна дейност за 2019 г. от юридическите лица, извършващи хазартна дейност (чл. 241 от ЗКПО);
 • Подаване на годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността на бюджетните предприятия за 2019 г. (чл. 252 от ЗКПО);
 • Внасяне на данък върху приходите за 2019 г. за бюджетните предприятия (чл. 253 от ЗКПО);
 • Подаване на годишна данъчна декларация за 2019 г. от лицата, извършващи дейност по опериране на кораби (чл. 259 от ЗКПО);
 • Внасяна на дължимия данък, от лица, извършващи дейност по опериране на кораби (чл. 260 от ЗКПО).

Със същата разпоредба на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. е предвидена, обаче възможност през 2020 г. е предвидено, че през 2020 г., авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане се правят при условията и по реда на глава четиринадесета от същия закон, при съобразяване със следните особености:

 • когато до влизането в сила на този закон е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; при необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
 • когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
 • когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

В случай, че юридическите лица, притежават недвижим имот и превозни средства, през 2020 г., могат да ползват отсъпка в размер на 5% от дължимия данък, ако същият е предплатен до 30 юни.

През 2020 г. задължените по ЗКПО лица правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020 година. Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. са следните:Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респективно 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

Надяваме се информацията да Ви е била полезна! За да се запознаете с цялото съдържание на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., може да кликнете тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

1