Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Спира се принудителното изпълнение, уредено в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, по време на действие на извънредното положение

По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП, освен в особено важни случаи. 

Образувани принудителни изпълнения по ДОПК спира се по време на действие на извънредното положение. За периода на спирането, обаче се начисляват лихви. Остава възможността да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителните дела. С разпореждане на съдебния изпълнител по искане на длъжниците, публичните изпълнители могат да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове. Няма да се провеждат публични търгове и няма да се извършва въвод във владение, като последният е спрян.  

До отмяната на извънредното положение:                 

1. срокът по чл. 171, ал. 2 от ДОПК, който урежда 10-годишната абсолютна давност за публичните задължения не се прилага;

2. освен в законоустановените случаи, по чл. 172, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (общи основания за спиране) давността спира да тече и за времето на обявеното извънредно положение;

3. срокът за принудително изпълнение при несъстоятелност по чл. 193, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс спира да тече. Разпоредбата предвижда, че ако в срок до 6 месеца от откриване на производството по несъстоятелност на длъжника публичният изпълнител не е реализирал имуществото, върху което преди откриването на производство по несъстоятелност вече са наложени мерки за обезпечаване на публични вземания или срещу което е започнало принудително изпълнение за събиране на публични вземания, то същото се предава от публичния изпълнител на синдика и се реализира в производството по несъстоятелност.;

4. не се образува изпълнително производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда;

5. принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спира; извършените до спирането действия запазват силата си; след спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело; изпълнителното производство се възобновява след изтичането на срока, за който е обявено извънредното положение; преди изтичането на срока на извънредното положение изпълнителното производство се възобновява с разпореждане на публичния изпълнител по искане на длъжника, за изпълнение върху:

а) вземания и парични средства от банки;

б) вземания от трети лица;

в) вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове;

6. след реализиране на изпълнението по т. 5, букви „а“, „б“ и „в“ изпълнителното производство се спира;

7. срокът, който има публичният изпълнител за въвод във владение на новия купувач по чл. 246, ал. 10 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс спира да тече.

Надяваме се, че статията Ви е била полезна! Препоръчваме Ви да се запознаете с текста на Закон за мерките и действията по време на извънредното положенение, който можете да намерите тук.

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

0