Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Сроковете, които спират да текат по време на извънредното положение

С цел максимална защита на интересите на всички субекти, в чл. 3 от новоприетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание /ЗМДВИП/ се прие, че до неговата отмяна спират да текат следните срокове:

 • процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на производства и дела, изчерпателно изброени в приложение към закона, които за прегледност са изнесени по – долу в статията;
 • давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;
 • сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • сроковете по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон;
 • сроковете за деклариране на имуществени интереси по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, с изключение на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон, който урежда ежегодното подаване на декларация до 15 май.

Сроковете, определени в закон, извън гореизброените, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения от частни лица, се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение. С толкова се удължава и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение. (арг. чл. 4 от ЗМДВИП)

Удължаването на срока с един месец от отмяна на извънредното положение не се прилага за производствата свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата по Закона за горите, производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията. Изречение първо се прилага и за производствата по съответните подзаконови нормативни актове.

Кои са делата, по които текат процесуални срокове?

Наказателни дела

 • Вземане на мярка за неотклонение в досъдебното производство – чл. 64 от НПК;
 • Съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство – чл. 65 от НПК;
 • Последици от неизпълнение на мярката за неотклонение – чл. 66 от НПК;
 • Мерки за защита на пострадало лице – чл. 67 от НПК;
 • Забрана за напускане на страната – чл. 68 от НПК;
 • Отстраняване на обвиняем от длъжност – чл. 69 от НПК;
 • Настаняване за изследване в психиатрично заведение – чл. 70 от НПК;
 • Мерки за обезпечаване на глоба, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата – чл. 72 от НПК;
 • Мерки за обезпечаване на гражданския иск – чл. 73 от НПК;
 • Разпит на обвиняем пред съдия – чл. 222 от НПК;
 • Разпит на свидетел пред съдия – чл. 223 от НПК;
 • Предложение за прилагане на принудителни медицински мерки – чл. 427 от НПК;
 • Делата по глава пета, Раздел II от Закона за здравето;
 • Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;
 • Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
 • Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
 • Делата по чл. 225, ал. 6 от НК – спекулативна търговия при обявено извънредно положение;
 • Делата по чл. 326, ал. 2 от НК – за разпространяване на неверни повиквания, заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога и са настъпили значителни вредни последици;
 • Дела по чл. 355 от НК за нарушаване на наредба, издадена против разпространяване и появяването на заразителна болест по хората;
 • Делата, образувани по искания по Закона за специални разузнавателни средства и делата по чл. 195А от НПК за предоставяне на данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 • Процесуалните действия в досъдебното производство – вземане на материал за сравнително изследване (чл. 146 от НПК), освидетелстване (чл. 158 от НПК), вземане на решение за претърсване и изземване (чл. 161 от НПК), обиск (чл. 164 от НПК), задържане и изземване на кореспонденция (чл. 165);
 • Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение;
 • Делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс

Граждански и търговски дела

 • Дела за упражняване на родителски права (само относно привременни мерки по чл. 127 от СК);
 • Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
 • Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
 • Обезпечителни производства;
 • Делата за обезпечаване на доказателства;
 • Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК;
 • Делата за пазене на банковата тайна по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции.

Административни дела

 • Делата за предварително изпълнение на административните актове (чл. 60 от АПК)
 • Делата за спиране на изпълнение на административни актове (чл. 166 от АПК);
 • Делата за разкриване на данъчна и осигурителна информация (чл. 75 от ДОПК);
 • Делата за спиране изпълнението на ревизионен акт от съда (чл. 157 от ДОПК);
 • Делата за задържане на лица от органите на МВР (чл. 72 от ЗМВР);
 • Обезпечителните производства;
 • Делата за обезпечаване на доказателства;
 • Делата за оспорване на дисциплинарно наказание по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 • Делата срещу неоснователни действия на администрацията по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс;
 • Делата по Закона за обществените поръчки;
 • Делата по Закона за концесиите;
 • Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост;
 • Делата по Изборния кодекс;
 • Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания;
 • Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове;
 • Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;
 • Делата по защита срещу неоснователни действия на администрацията по Глава ХIII от АПК.

Надяваме се, че статията Ви е била полезна! Закон за мерките и действията по време на извънредното положенение можете да видите на следния адрес.

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

1