Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

За срока на валидност на документи за самоличност в условията на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Съгласно § 10. (1) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., срокът на валидност на документите за пребиваване на чужденци, издавани съгласно чл. 59, ал. 2, т. 1а, 2, 2а, 3, 4, 5 и 6 от Закона за българските лични документи:

–  разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец;

–  разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;

– разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейство на български гражданин с отбелязване на „член на семейство на български гражданин“;

– разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване „член на семейство“;

– разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване „член на семейство“;

– разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ с отбелязване „бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО“ ;

– разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ с отбелязване „бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО“,

както и на документите по чл. 59, ал. 3 от същия закон, издавани на членовете на семейства на граж­дани на Европейския съюз, на членовете на семейства на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономи­ческо пространство, на гражданите на Конфе­дерация Швейцария, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно придвижване, и на документите, из­давани съгласно чл. 59, ал. 4 от същия закон на гражданите на Европейския съюз, на гражда­ните на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно придвижване, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаване документите се смятат за валидни документи за пребиваване само на територията на Републи­ка България и удостоверяват само правото на пребиваване. По искане на лицето нов документ за пребиваване може да бъде издаден и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването свидетелството за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален удостоверителен до­кумент за правоспособност за управление на моторно превозно средство само на територията на Република България. По искане на лицето ново свидетелство за управление на моторно превозно средство може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Удължаването на срока на валидност на описаните документи произтича от закона, поради което не е необходимо издаването на друг съпътстващ документ, удостоверяващ продължената валидност. 

Целият текст на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. може да видите тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

0