Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Заповеди издадени от Министерство на здравеопазването на Република България

Във връзка с обявеното извънредно положение, поради разпространението на COVID- 19, Министерство на здравеопазването, съобразно препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/ 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, предприе действия, целящи превенция и забавяне на разпространението на COVID-19:

 • Заповед № РД-01-197/ 11.04.2020 г.

Въведено е изискване за задължително носене на защитни маски за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.) Изискването важи за всички лица намиращи се на закрити или открити обществени места.

За целите на заповедта обществени са и местата и пространствата, които са свободно достъпни, и/ или са предназначени за обществено ползване (включително всички места, на които се предоставят обществени услуги).

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/11/zapoved__rd-01-197-11042020.pdf

 • Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.

Въведена е временна забрана за влизане на територията на Република България на всички граждани от трети страни (страни извън ЕС), през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Забранено е и влизането на територията на Република България на лица, независимо от тяхното гражданство, които пристигат от следните държави членки на ЕС и страни на Шенгенското споразумение с висок рист на разпространение на COVID-19:

Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтенщайн и Люксембург.

Посочените забрани не се отнасят до български граждани и членовете на техните семейства, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Р България и членовете на техните семейства; медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, когато целта на пътуването им е свързана с упражняваната от тях професия; транспортен персонал и екипажи на въздухоплавателни средства; чуждестранни официални длъжностни лица, членовете на делегации, дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения; лица пътуващи по хуманитарни причини; граждани на държави членки на ЕС и страни по Шенгенското споразумение (включително и Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана) и граждани на трети страни, имащи пряко отношение към изграждане, поддържане, експлоатация и  осигуряване на безопасността на стратегическат и критичната инфраструктура на Република България; погранични работници и сезонни земеделски работници.

Допуска се транзитно преминаване през територията на Република България граждани на ЕС и страни по Шенгенското споразумение, граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на ЕС или на страна по Шенгенското споразумение; гражданите на Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и Турция с цел да се завърнат в държавата, чиито граждани са.

Всички лица влизащи на територията на Република България се поставят под карантина за срок от 14 дни. В случай, че в посочения срок не се проявят симптоми, характерни  за COVID-19 карантината се счита за преустановена. В случай, че в посочения 14-дневен срок се развият симптоми лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

Въведени са специални правила и относно водачите на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държава с регистриран случай на COVID-19 и на членовете на екипажа на въздухоплавателни средства до и от летища за обществено ползване на територията на Република България. Забраните включват уредба на карантинния режим и противоепидемични мерки целящи ограничаването на контакта с други лица на пристигащите или преминаващите през територията на Република България.

Като приложение към заповедта са представени бланки на Предписание за поставяне под карантина и Предписание за водачи на товарни автомобили.

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/06/rd-01-183.pdf

 • Заповед № РД-01-179/ 06.04.2020 г.

Всяка община следва да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като отчете разположението, капацитета и броя на участващите производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.  За осигуряване на превенция на всички участващи лица от продавач до купувач могат да бъдат въведени допълнителни мерки, като увеличаване площта, поставяне на информационни табели, въвеждане на заграждения, предпазване на храните от вторично замърсяване, спазване на дистанция минимум 2 метра и други.

Със същата заповед е разпоредено да бъде даден достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи и достъп на земеделските производители за реализация на пазара.

За осигуряване на непрекъснатост на процеса по отглеждане на селскостопански животни, преработка на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактни здрави лица, работещи в животновъдни ферми и преработвателни предприятия, същите могат да продължат работата си с нарочно предписание. Посочените лица могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация. Работодателят следва да осигури безопасни условия на труд, които да не застрашават околните лица.

Със заповедта на Министерство на здравеопазването се преустановяват или отменят всички допълнителни ограничения, въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13 март 2020 г.

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/06/rd-01-179.pdf

 • Заповед № РД-01-169/ 31.03.2020 г.

Отменя се задължителното носене на защитни маски.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/31/rd-01-169_izm_rd-01-124_dop_rd-01-131_rd-01-139_rd-01-144_rd-01-154_i_rd-01-168.pdf

 • Заповед № РД-01-168/ 30.03.2020 г.

Относно задължителното носене на защитни маски.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/30/rd-01-168.pdf

 • Заповед № РД-01-167/ 30.03.2020 г.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/30/rd-01-167.pdf

 • Заповед № РД-01-166/ 30.03.2020 г.

Отменя се Заповед № РД-01-132/ 17.03.2020 г. относно наложените ограничения по отношение на гр. Банско. Считано от 31.03.2020 г. в гр. Банско се прилагат всички противоепидемични мерки, разпоредени за територията на Република България.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/30/rd-01-166.pdf

 • Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г.

Изменя се заповед № РД-01-129/ 16.03.2020 г., като се предвижда задължителната домашна изолация (карантина) за лица с потвърден случай на COVID-19 да бъде 28 дни.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/rd-01-165.pdf

 • Заповед № РД-01-159/ 27.03.2020 г.

Относно определяне на лечебните заведения, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/zapoved_rd-01-159.pdf

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/prilozhenie__1__struktura_za_lechenie_i_nabliudenie_na_neuslozhneni_sluchai-2703-1730.pdf

https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/pr_3_iziskvaniia_za_razkrivane_na_infektsiozna_struktra.pdf

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/pr_4_iziskvaniia_za_intenzivno_lechenie.pdf

 • Заповед № РД-01-158/ 26.03.2020 г.(отменена със Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.)

Относно реда и начина на регистриране на лица, диагностицирани с COVID-19

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/rd-01-158_ot_26032020_-_izm_130_i_140_karantina_drzhavi.pdf

 • Заповед № РД-01-157/ 26.03.2020 г.

Допуснато предварително изпълнение на заповеди, касаещи противоепидемичните мерки

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/zapoved__rd-01-157.pdf

 • Заповед № РД-01-154/ 26.03.2020 г.

Срокът на въведените противоепидемични мерки е удължен до 12.04.2020 г.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/26/zapoved_rd-01-154.pdf

 • Заповед № РД-01-153/ 25.03.2020 г.

Разширен е кръгът на лицата, следава да бъдат пропускани през КПП, създадени със Заповед № РД-01-143/ 20.03.2020 г.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/26/rd-01-153.pdf

 • Заповед № РД-01-152/ 25.03.2020 г.(отменена със Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.)

Частично се отменя Заповед № РД-01-127/ 16.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-133/ 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-137/ 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-149/ 25.03.2020 г.

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/rd_01-152.pdf

 • Заповед № РД-01-150/25.03.2020 г.

Относно задължителната регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщение и отчет на заразните болести.

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/zapoved_rd-01-150.pdf

 • Заповед № РД-01-149/ 25.03.2020 г. (отменена със Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.)

Относно временна забрана за влизането и преминаването през територията на Р България на тежкотоварни автомобили, пътуващи за Р Турция и пристигащи от държави, посочени в заповедта.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/rd-01-149_ot_25032020.pdf

 • Заповед № РД-01-145/ 22.03.2020 г. (отменена със Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.)

Допълва се Заповед № РД-01-138/ 19.03.2020 г. като се допуска на граждани на Турция и Р Северна Македония да преминават транзитно през територията на Р България с цел завръщане в държавата, в която живеят и пребивават.

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/22/rd-01-145.pdf

 • Заповед № РД-01-144/ 22.03.2020 г.

Въвежда се забрана за консумация на място в обекти за бързо хранене и хранителни магазини на територията на Република България.

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/22/rd-01-144.pdf

 • Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 00,00 часа на 21.03.2020 г. Преустановено е посещението на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места; възложено е на органите на МВР да организират контролно-пропусквателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите. През контролно–пропусквателните пунктове, се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд и здравословни причини. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ–карта, медицински документ, документ за самоличност.

Въведено е ограничение, като на лица под 60 годишна възраст се забранява да посещават хранителни магазини и аптеки във времето от 08,30 до 10,30 часа всеки ден.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/20/rd-01-143.pdf

 • Заповед № РД-01-141/20.03.2020 г.

Относно забраната за износ на лекарства на хининова основа

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/20/rd-01-141_nK4Hm35.pdf

 • Заповед № РД-01-140/19.03.2020 г.(отменена със Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.)

Изменя и допълва Заповед № РД-01-130/ 17.03.2020 г.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/20/rd-01-140_izm_i_dop_rd-01-130_usloviiata_za_postaviane_pod_karantina_na_vodachite_na_tezhkotovarni_prevozni_sredstva.pdf

 • Заповед № РД-01-139/ 19.03.2020 г.

Изменя се Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020 г., като се указва на всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност, да организират по такъв начин дейността си, така че да не допускат събиране на повече от две възрастни лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спази дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/19/rd-01-139_izm_rd-01-124_dop_rd-01-131.pdf

 • Заповед № РД-01-138/ 19.03.2020 г. (отменена със Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.)

Временно е забранено влизането на територията на Р България, считано от 0 часа на 20.03.2020 г. до 17.04.2020 г., вкл. на всички граждани на трети страни през всички гранични пунктове и с каквито и да са транспортни средства, включително въздухоплавателни, морски, железопътни и шосейни. Забраната не се отнася до граждани на държави-членки на ЕС и страните от Шенгенското пространство и членовене на техните семейства, както и до здравни работници, лица ангажирани в транспортната сфера, дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения; лица пътуващи по хуманитарни причини; граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в държава-членка на ЕС и преминават през България с цел да се завърнат в държава, в която живеят и пребивават.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/19/rd-01-138_vremenno_zabraniava_vlizaneto_na_teritoriiata_na_rb_na_grazhdani_ot_treti_strani.pdf

 • Заповед № РД-01-137/ 18.03.2020 г. (отменена със Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.)

Изменя се Заповед № РД-01-127/ 16.03.2020 г. и временно се забранява влизането и преминаването през територията на Р България на тежкотоварни автомобили с иранска регистрация и такива, пристигащи от Ислямска република Иран.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/18/rd-01-137_doplva_zapoved__rd-01-127.pdf

 • Заповед № РД-01-136/ 18.03.2020 г.

Разкрити са временни звена за граничен здравен контрол на граничните контролно-пропусквателни пунктове Силистра–Кълъраш и Дуранкулак–Вама Веке.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/18/rd-01-136_razkrivane_na_vremenni_zvena_za_granichen_zdraven_kontrol_na_gkpp_silistra-klrash_i_durankulak-vama_veke.pdf

 • Заповед № РД-01-135/ 18.03.2020 г.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/18/rd-01-135_doplva_zapoved__rd-01-132_17032020.pdf

 • Заповед № РД-01-133/18.03.2020 г. (отменена със Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.)

            Изменя се Заповед № РД-01-127/ 16.03.2020 г. и временно се забранява влизането на (преминаването през) територията на Р България на тежкотоварни автомобили, пристигащи от Ислямска република Иран.

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/18/rd-01-133_doplva_zapoved__rd-01-127.pdf

 • Заповед № РД-01-132/ 17.03.2020 г.

Считано от 19,00 часа на 17.03.2020 г. са въведени противоепидемични мерки на територията на гр. Банско. Забранено е влизането и излизането от града на всички лица. Изключение е предвидено за служителите на регионалните здравни инспекции, служители на органите на МВР и медицински специалисти от центровете за спешна медицинска помощ или други лечебни заведения.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/17/rd-01-132.pdf

 • Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020 г.

Допълва Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г. и предвижда, че не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/17/rd-01-131_doplva_zapoved__rd-01-124.pdf

 • Заповед № РД-01-130/ 17.03.2020 г.(отменена със Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.)

Предвижда се задължителна 14-дневна карантина за всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Р България и членовете на техните семейства, пристигащи от страните посочени в Заповед № РД-01-127/ 16.03.2020 г.

Предвиждат се и мерки, относно водачите на тежко-товарни автомобили, които поради естеството на работата си не могат да преустановят своите пътувания.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/17/rd-01-130_postaviane_pod_karantina_-_koronavuris_na_pristigashchi_ot__merki.pdf

 • Заповед № РД-01-129/ 16.03.2020 г.

Предвижда се домашна изолация и лечение при потвърден случай на COVID-19, в случаите, когато лицата са без симптоми или с леки клинични оплаквания (температура по-ниска от 38 градуса, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и/или диария, без промени в прихическия статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.

Хоспитализация и задължителна изолация в лечебните заведения за болнична помощ се предвижда за пациенти с потвърдени случаи на COVID-19, на възраст на или над 60 г., независимо от клиничното протичане на болестта; лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на болестта; лица с тежно клинично протичане като задух, затруднено дишане, поява на храчки или хемоптое; лица с невъзможност за изолация и лечение  в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/17/rd-01-129.pdf

 • Заповед № РД-01-128/ 16.03.2020 г.

            Със заповедта са разкрити временни звена за здравен контрол на граничните КПП Гюешево, Видин, Връшка чука, Маказа – Нимфея и Илинден-Ексохи.

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/16/rd-01-128.pdf

 • Заповед № РД-01-127/ 16.03.2020 г. (отменена със Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.)

Временно се забранява влизането на територията на Република България, считано от 0,00 часа на 18.03.2020 г. на лица, пристигащи от:

Китайска народна република

Ислямска република Иран

Бангладеш

Република Индия

Република Малдиви

Федерална демократична република Непал

Демократична социалистическа република Шри Ланка

Кралство Испания

Италия

Република Корея

Северна Корея (КНДР)

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Франция

Германия

Нидерландия

Швейцария

Посочената забрана не се отнася за български граждани, членове на семейства на български граждани и лица със статут на постоянно и продължително пребиваване на територията на Република България, както и членове на техните семейства.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/16/rd-01-127_7TP5Mh1.pdf

 • Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г.

Заповедта предвижда противоепидемични мерки на територията на цялата страна за срок до 29.03.2020 г.

Преустановяване посещение на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторантите и заведенията за бързо обслужване е разрешено извършването на  доставки на адрес при спазване на хигиенни изисквания;

Преустановено е посещаване на учебни заведения, включително и извънкласни мероприятия, като по възможност се въвежда електронна форма на обучение;

Преустановено е провеждането на масови мероприятия (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове и финтес зали);

Препоръчва се при възможност въвеждане на дистанционна форма на работа, а при невъзможност да бъдат взети засилени противоепидемични мерки в работните помещения.

Преустановени са плановите детски и женски консултации, профилактични прегледи, имунизации.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki.pdf

 • Заповед № РД-01-122/ 11.03.2020 г.

За области с регистриран потвърден случай на коронавирус:

Заповедта въвежда противоепидемични мерки, касаещи лечебните заведения, в които са хоспитализирани и изолирани пациенти с COVID-19;

Предоставено е право на директорите на регионалните здравни инспекции да разпореждат преустановяване на учебните занятия в училищата и посещенията в детските градини и ясли на територията на съответната област в зависимост от интензитета на разпространение на заболяването и съгласно решенията на съответния областен кризисен щаб;

Преустановено е провеждане на мероприятия от всякакъв тип, в които участват деца (вкл. бели и зелени училища и екскурзии);

Провеждането на културно-развлекателни, образователни и научни мероприятия на закрито е ограничено до присъствие на 250 човека, с осигурено разстояние между тях от поне 1 метър.

Преустановено е провеждането на спортни мероприятия на закрито, а ако провеждането им не може да бъде отложено, то същите се провеждат без публика;

Работодателите организират провеждане на противоепидемични мерки и инструктажи за спазване на лична хигиена.https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/12/rd-01-122.pdf

Настоящата статия има изцяло информативен характер и не представлява юридическа консултация или правна помощ. Целта на създадената от нас платформа е да Ви ориентира, с кой нормативен акт е въведена съответната мярка и кой е издаващият орган. При необходимост от консултация, Ви съветваме да се обърнете към професионалист в конкретната област.

Последвайте ни!

Ако материалът ви е бил полезен, можете да последвате нашата група и/или страница в facebook, за да не пропускате последните мерки.

Беше ли статията полезна?

2